Man driver of the lorry in a logistic company

29 kwietnia br. Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków wspomagających sektor transportu w związku z pandemią COVID-19. Sprowadza się on do usunięcia barier administracyjnych związanych z obiektywnym brakiem możliwości spełnienia przez przedsiębiorców i ich pracowników wymagań określonych w unijnych przepisach. Pakiet ma wesprzeć sektor lotniczy, kolejowy, morski, żeglugę śródlądową i transport drogowy.

Do najważniejszych propozycji wychodzących naprzeciw potrzebom branży transportu drogowego należy czasowe zawieszenie niektórych wymagań dyrektywy 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców. Zgodnie z ww. dyrektywą kierowcy zawodowi są zobowiązani do odbywania okresowych szkoleń co 5 lat. Mają to potwierdzane wpisaniem tzw. kodu 95 do prawa jazdy, wraz z datą ważności albo do osobnej karty potwierdzającej kompetencje i wyszkolenie kierowcy (tzw. CPC kierowcy – Driver’s Certificate of Professional Competences).

Tymczasem w okresie pandemii w większości państw członkowskich Unii Europejskiej ograniczone zostały specjalistyczne szkolenia w wielu zawodach, w tym także szkolenia okresowe kierowców. Tym samym kierowcy, którym kończy się termin ważności wpisu kodu 95 w prawie jazdy, w praktyce nie mają szans go ukończyć tak, aby móc dalej spełniać warunki wymagane do wykonywania zawodu kierowcy wykonującego przewóz drogowy rzeczy lub osób.

– Problem szkoleń okresowych można w prosty sposób rozwiązać pozwalając na wykorzystanie technik teleinformatycznych tak, aby kierowca mógł odbyć szkolenie w przestrzeni wirtualnej za pomocą tzw. e-learningu. Takie rozwiązanie wprowadzone na stałe ułatwiłoby życie kierowcom i pracodawcom, dla których 5-dniowe stacjonarne zajęcia stanowią duże utrudnienie. Niestety e-learning stanowi zagrożenie dla ośrodków prowadzących szkolenie metodami tradycyjnymi. Ich lobbing skutecznie uniemożliwia przyjęcie nowoczesnych rozwiązań na poziomie krajowym i europejskim – komentuje Maciej Wroński Prezes TLP.

Wobec braku zgody na e-learning trzeba szukać innych tymczasowych i nie zawsze najlepszych rozwiązań. Najlepiej, gdyby były one wprowadzone w sposób jednolity we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego też TLP już na początku kryzysu podjęło działania mające na celu rozwiązanie tego problemu.

– TLP, dzięki pośredniemu członkostwu w BusinessEurope poprzez Konfederację Lewiatan, które jest uznane za partnera społecznego na poziomie europejskim, dysponujemy specjalnym i bezpośrednim kanałem komunikacyjnym z Komisją Europejską. Za jego pomocą możemy błyskawicznie informować Komisję o blokadach i barierach występujących na jednolitym rynku, a także o zakłóceniach w dostawach towarów spowodowanych przez COVID-19. W ten sposób mamy bezpośredni dostęp i wpływ na działania Komisji – mówi Adam Dorywalski, Stały Przedstawiciel TLP przy UE.

Zgodnie z naszą prośbą, Komisja Europejska zaproponowała przepisy, na podstawie których w przypadku wygaśnięcia ważności szkolenia okresowego między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., z mocy prawa uznaje ją za przedłużoną o sześć miesięcy. Na tej podstawie prawnej, służby kontrolne poszczególnych państw członkowskich nie będą mogły kwestionować uprawnień kierowcy do kierowania pojazdem wykonującym przewóz drogowy i nakładać kar.

Komisja Europejska dostrzegła także inne grupy kierowców i zaproponowała odpowiednie przepisy dotyczące dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Ze względu na pandemię posiadacze prawa jazdy mogą nie być w stanie odnowić lub wymienić swojego prawa jazdy. Konieczne jest zatem, aby prawa jazdy, które zgodnie z tymi przepisami wygasają w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., uznać za przedłużone na okres sześciu miesięcy w celu zapewnienia ciągłości mobilności na drogach.

Kolejnym problemem sygnalizowanym Komisji jest wykonywanie kontroli tachografów i odnawianie kart kierowców zgodnie z terminami przewidzianymi w przepisach rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Zgodnie z tymi przepisami tachografy powinny być poddawane kontroli przez zatwierdzone warsztaty co dwa lata. Z kolei karty kierowców są wydawane przez władze państw członkowskich na okres 5 lat. Ponadto, jeżeli karta kierowcy została uszkodzona lub utracona, kierowca powinien złożyć w ciągu 7 dni wniosek o jej zastąpienie. Zastępcza karta powinna być wydana w ciągu 8 dni roboczych po otrzymaniu wniosku w tej sprawie.

Komisja w projektowanym pakiecie umożliwiła państwom członkowskim na dopuszczenie do ruchu przez ograniczony czas pojazdów wyposażonych w tachografy, których kontroli nie przeprowadzono w wymaganym terminie. Ponadto w odniesieniu do przeterminowanych kart, kierowcy powinni mieć możliwość skorzystania z realnych alternatyw, aby możliwe było śledzenie ich aktywności do czasu wydania przez odpowiedni urząd nowej karty dla kierowcy.

Procedura dotycząca uszkodzonych, nieprawidłowo funkcjonujących, zagubionych lub skradzionych kart kierowców powinna być stosowana podobnie jak procedury odnoszące się do kierowców, którym wygasła data ważności karty. Takie podejście ma co do zasady zapewnić odpowiednią równowagę między konieczną zachowania ciągłości transportu a bezpieczeństwem.

Na skutek podejmowanych w wielu państwach UE środków administracyjnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, brak jest możliwości przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów, o których mowa w dyrektywie 2014/45/UE. Aby umożliwić dalsze używanie pojazdów, którym skończył się okres ważności tych badań Komisja Europejska zaproponowała, aby badania, które miały zostać przeprowadzone między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., mogły zostać wykonane w późniejszym terminie, ale nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia utraty ich ważności. Oczywiście dowody rejestracyjne i inne równoważne dokumenty dopuszczające taki pojazd do ruchu mają pozostać ważne w tym zaproponowanym okresie.

– Pandemia koronawirusa przyniosła globalną zapaść gospodarczą, ograniczenia produkcji w kluczowych europejskich sektorach gospodarczych i w konsekwencji zmniejszenie wymiany towarowej. Związany z tym spadek liczby zleceń oznacza zmniejszenie przychodów, co przy znacznym udziale kosztów stałych szybko spowoduje wyczerpanie posiadanego kapitału oraz rezerw – komentuje Maciej Wroński.

Ponieważ kapitał i rezerwy są – zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 – podstawą oceny jednego z wymagań (zdolności finansowej) niezbędnych do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, istnieje niebezpieczeństwo masowej utraty uprawnień przewozowych przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Aby temu zapobiec Komisja Europejska zaproponowała, aby w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. właściwe władze krajowe mogły, w przypadku stwierdzenia utraty zdolności finansowej przewoźnika, wyznaczyć mu 12 miesięczny termin na wykazanie, że ponownie spełnia ten wymóg. Dziś okres ten wynosi zaledwie 6 miesięcy.

Państwa członkowskie poinformowały Komisję Europejską o trudnościach w licencji, zaświadczeń i zezwoleń w terminach przewidzianych w przepisach rozporządzeń (WE) 1072/2009 i (WE) 1073/2009 lub w przeprowadzeniu niezbędnych weryfikacji przed ich odnowieniem. Wynika to z wyjątkowych okoliczności związanych z wybuchem COVID-19. Z drugiej strony niezbędne jest zapewnienie ciągłości usług transportowych. Konieczne jest zatem przedłużenie ważności powyższych licencji wspólnotowych, zaświadczeń i zezwoleń na czas określony.

I tak Komisja Europejska m.in. zaproponowała, aby licencje wspólnotowe, które termin ważności upływa w okresie między 1 marca i 31 sierpnia 2020 r., automatycznie zostały uznane za przedłużone na okres sześciu miesięcy.

Całość przedłożenia Komisji szczegółowo omówimy po uchwaleniu tego Pakietu. Ze względu na wagę sprawy nastąpi to zapewne już niedługo.

Masan Sława
www.masan.com.pl
MASAN Sławomir Walachowski
ul. Kolonia 3 67-410 Sława
mail: walachowski@masan.com.pl
tel: 607334388 lub 601493971
#Masan
#transport
Transport i Spedycja

Dodaj komentarz